Planowany porządek zebrania
20 marca 2012 o godz. 18

Data publikacji aktualności: 2012-03-09
Zawiadomienie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70
stosownie do art. 30 ust. 1, pkt. 3 i 32 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
uprzejmie informuje, że w dniu 20 marca 2012 r. o godz. 18.00 w biurze Zarządu Wspólnoty
przy ul. Marszałkowskiej 68/70, II klatka, odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na adaptację, zmianę przeznaczenia i/lub sprzedaż lokali lub pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, przy udziale notariusza.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wspólnoty za rok 2011.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
  • b/ udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za rok 2011
9. Omówienie projektu planu gospodarczego na rok 2012, podjęcie uchwał Wspólnoty w sprawie:
  • a/ ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2012 r.
  • b/ ustalenia stawki na wyodrębniony fundusz remontowy w 2012 r.
  • c/ przyjęcia preliminarza remontów na rok 2012 i dalsze
  • d/ przyjęcia planu gospodarczego na rok 2012
  • e/ ustalenia procedury windykacyjnej, kolejności zaliczania wpłat i stawki odsetek za zwłokę
10. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Artura Międzyrzeckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego LU5 w drodze licytacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zarządu.
13. Wnioski i pytania w pozostałych sprawach.
14. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Wspólnoty zwraca się z prośbą do właścicieli o wzięcie udziału w zebraniu.
W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, prosimy o wyznaczenie pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego) do głosowania nad uchwałami właścicieli.

Zarząd Wspólnoty