Zawiadomienie o Zebraniu Wspólnoty

Data publikacji aktualności: 2013-02-11
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70 stosownie do art. 30 ust. 1, pkt. 3 i 32 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, uprzejmie informuje, że w dniu 21 lutego 2013 r. o godz. 18.00 w biurze Zarządu Wspólnoty przy ul. Marszałkowskiej 68/70, II klatka, odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Wspólnoty za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wspólnoty za rok 2012.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
b/ udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty za rok 2012
8. Omówienie projektu planu gospodarczego na rok 2013, podjęcie uchwał Wspólnoty w sprawie:
a/ ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2013 r.
b/ ustalenia stawki na wyodrębniony fundusz remontowy w 2013 r.
c/ przyjęcia preliminarza remontów na rok 2013 i dalsze
d/ przyjęcia planu gospodarczego na rok 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na działania promocyjne i integracyjne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania dzikiego wina za pomnik przyrody lub innej formy jego prawnej ochrony.
11. Wnioski i pytania w pozostałych sprawach.
12. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Wspólnoty zwraca się z prośbą do właścicieli o wzięcie udziału w zebraniu.
W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, prosimy o wyznaczenie pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie pisemnej) do głosowania nad uchwałami właścicieli.